หน้าหลัก
::คำขวัญจังหัวดนครปฐม ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า::  
ข้อมูลทั่วไป
งานวิชาการ
แผนงานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
งานบริหารทั่วไป
Web board
E-mail
 
   
 
   
 
   การศึกษาพิเศษในประเทศไทย
   บกพร่องทางการเห็น
   บกพร่องทางการได้ยิน
   บกพร่องทางสติปัญญา
   บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
   บกพร่องทางการพูด และภาษา
   มีปัญหาทางการเรียนรู้
   มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
   บุคคลออทิสติก
   บุคคลพิการซ้อน
   กิจกรรมบำบัด
   กายภาพบำบัด
   ศิลปะบำบัด
   ดนตรีบำบัด
   การแก้ไขการพูด
   เอกสารสำหรับ น.ร. เรียนร่วม
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
หน่วยงานราชการ จ.นครปฐม
หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
ไทยรัฐ/เดลินิวส์/มติชน/แนวหน้า
ผู้จัดการ/สยามรัฐ/ฐานเศรษฐกิจ
คมชัดลึก/Bangkok post
ช่อง 3 | ช่อง5 | ช่อง7 | Mcot
ITV | ช่อง 11| UBC
www.specialed-center1.com
 

ความบกพร่องทางการเห็น 

                   ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

                   ดร. ผดุง    อารยะวิญญู      ได้ให้ความหมายว่า        เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
      หมายถึง เด็กตาบอด หรือตาบอดบางส่วน  กล่าวคือ
                 -  เด็กตาบอด( blind ) หมายถึง    เด็กที่มีสายตาเหลืออยู่น้อยมาก หรือไม่มีเลยแม้จะได้รับ
      การแก้ไขแล้ว  จึงไม่สามารถใช้สายตาในการเรียนหนังสือได้และเป็นผู้ที่มีสายตา      ภายหลัง
      การแก้ไขแล้วอยู่ในระหว่าง 20/200
                
- เด็กตาบอดบางส่วน( partially blind ) หมายถึง   เด็กที่มีสายตาบกพร่องแต่ภายหลัง
      จากการแก้ไขแล้วสามารถมองเห็นได้บ้าง    จึงสามารถใช้สายตาในการเรียนหนังสือได้บ้าง
      เป็นผู้ที่มีสายตา   ภายหลังการแก้ไขอยู่ระหว่าง 20/70
              

                คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจำแนกความพิการเพื่อการศึกษา
      ได้ให้ความหมาย
     ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นว่า    
              
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น   หมายถึง    เด็กที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย
     จนถึงตาบอดสนิท  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ

              1. เด็กตาบอด( blind ) หมายถึง   เด็กที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องสอนให้อ่านอักษรเบรลล์
     หรือใช้วิธีการฟังเทปหรือแผ่นเสียง

              2. เด็กเห็นเลือนราง( low vision )   หมายถึง  เด็กที่สูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษร 
     ตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่ได้หรือต้องใช้แว่นขยายอ่าน

      ความหมายของลานสายตา

              คำว่า “ ลานสายตา ” หมายถึงความกว้างของการมองเห็น ซึ่งบุคคลทั่วไป จะมีลานสายตา
      อยู่ในระดับประมาณ 180 องศา ส่วนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น   จะมีลานสายตา
     แคบกว่า 30 องศา ไปจนถึง 20 องศา

             ตัวเลข  20/200  และ   20/70   คือ     ตัวเลขที่ได้จากการวัดสายตาโดยใช้ Snellen chart  
     ซึ่งหมายถึงการบอกระยะของการมองเห็นตัวพิมพ์มาตรฐานเป็นฟุต

            20/200   หมายถึง    คนที่มีความบกพร่องทางการเห็นมองเห็นวัตถุได้ในระยะ 20 ฟุต
     ในขณะที่คนสายตามปกติจะเห็นจะมองเห็นวัตถุได้ในระยะ 200 ฟุต

            20/70 หมายถึง คนที่มีความบกพร่องทางการเห็นมองเห็นวัตถุได้ในระยะ 20 ฟุต
     ส่วนคนสายตาปกติจะมองเห็นวัตถุได้ในระยะ 70 ฟุต


         สาเหตุของความบกพร่องทางการเห็น

               1. กรรมพันธุ์ (heredity)     เป็นโรคที่สืบทอดจาก  บิดา  มารดา  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  มักจะเป็น
    โรคที่ป้องกันไม่ได้  เช่น โรคต้อกระจกชนิดเป็นมาแต่กำเนิด โรคตาเสื่อม (retinal pigmentosa)
     ประสาทตาเสื่อม (opticatrophy)

               2. บิดา มารดา   เป็นโรคบางอย่าง   ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังเด็ก   ทำให้เด็กเกิดมามีตาไม่
     สมประกอบ   อันอาจเกิดมาจากความผิดปกติของโครโมโซม

              สาเหตุก่อนคลอด เกิดขึ้นขณะที่มารดาตั้งครรภ์ โดยเฉพาะ 3 เดือนแรก ขณะตั้งครรภ์มารดา
     มีอาการ ดังนี้

           -  เป็นหัดเยอรมัน มีผลต่อลูกตาของเด็ก เช่น ตาเล็กกว่าปกติ ตาฝ่อ ไม่มีลูกตา

           -  เป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อราในเลือด  ทำให้เส้นประสาทตาของเด็กเกิดอาการอักเสบ   มีผล
      ทำให้เด็กมองไม่เห็นเมื่อคลอดออกมา     ประสาทตาอักเสบมีผลทำให้เด็กมองไม่เห็น
      เมื่อคลอดออกมา

            -  การคลอดก่อนกำหนด  มักมีน้ำหนักน้อย ตัวเหลือง ต้องเข้าตู้อบ  เมื่อต้องอยู่ในตู้อบนาน
      มีผลทำให้เด็กตาบอดได้

         สาเหตุขณะคลอด

            -  การอักเสบทางช่องคลอดของมารดา ที่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น หนองใน เชื้อรา เชื้อเริม

            - ได้รับบาดเจ็บจากการใช้เครื่องมือขณะแพทย์ทำการคลอด

         สาเหตุหลังคลอด

            - ได้รับอุบัติเหตุจากวัตถุหรือสิ่งของ เช่น ลูกดอก มีด ดินสอ วัตถุระเบิด

            -  ขาดสารอาหารหรือวิตามินเอ

         เรียบเรียงโดย  วรางคณา  เวียรชัย

                     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตได้
                          1.  ขอบตาแดง มีนํ้าตาคลอ/ ไหล เนื่องๆ
                          2.  ชอบหรีตา หรือป้องแสงไม่ให้เข้าตา
                          3.  กรอกตาไปมาบ่อยๆ
                          4.  ขยี้ตา หรือกระพริบตาบ่อยๆ
                          5.  มีอาการกระตุกถี่ๆ ที่ดวงตา
                          6.  ขมวดคิ้ว หรือหรีตาบ่อยๆ
                          7.  เดินงุ่มง่าม ชน สะดุดวัตถุ
                          8.  มองภาพสิ่งของ หรืออ่านหนังสือ มักมองใกล้ๆ อ่านใกล้ๆ อ่านข้ามบรรทัด หรือ
                              อ่านซํ้าบรรทัดเดิม
                          9.  ไม่สามารถบอกรายละเอียด / ความแตกต่างของสีที่ใกล้เคียงของภาพหรือสิ่งของได้
                         10. มักใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ส่วนอื่น  เพื่อสำรวจสิ่งของมากกว่าการใช้สายตา

                             ความต้องการพิเศษ

                   บุคคลกลุ่มนี้  หากไม่มีความพิการซ้อนด้านสติปัญญา หรือด้านอื่นๆ แทรกด้วย จะสามารถ
   จะสามารถเรียนรู้ได้เท่ากับ หรือใกล้เคียงกับคนทั่วไป   เพียงแต่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษใน
   ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบริการอื่นเสริมบ้าง ดังนี้
                   การบริการอื่นๆ      - การสอนเสริม
                                                     - การสอนอักษรเบรลล์
                                                     - การฝึกสร้างความคุ้นเคยสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว
                                                       ( Orientation and mobility : O&M )
                   วัสดุอุปกรณ์            - แว่นตา /แว่นขยาย ที่เหมาะสมกับสายตา
                                                     - แผ่น และดินสอ สำหรับคนตาบอด (Slate and Stylus)
                                                     - หนังสืออักษรเบรลล์ / หนังสือเสียง / เดซี่(Desey)
                                                     - เครื่องอ่านหนังสือ
                                                    - เครื่องบันทึกเสียง
                                                    - ลูกคิด
                                                   - ไม้เท้า    ฯลฯ


                                                            เรียบเรียงโดย  ชลิต   วิพัทนะพร

กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ฝ่ายบกพร่องทางการเห็น

       ฝ่ายบกพร่องทางการเห็นได้แบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ด้วยกัน 6 ทักษะ    
    โดยแต่ละทักษะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน  ดังนี้

                1. ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว     หรือเรียกเป็น
    ภาษาอังกฤษว่า O &M  (Orientation and Mobility)      ทักษะนี้จะแบ่งลายระเอียดได้หลายข้อ
   โดยจะเริ่มจากวิธีการใช้ไม้เท้าขาวให้ถูกต้องและปลอดภัย   วิธีการจับไม้เท้าใช้มือขวาจับไม้เท้า
   โดยให้นิ้วมือวางอยู่ตรงหน้าของไม้         หลังจากนั้นก็ให้ใช้ข้อมือขวาเป็นตัวขับเคลื่อนโดยถ้า
    เราแกว่งไม้เท้าไปทางขวาเราก็จะต้องก้าวเท้าซ้าย      และเมื่อเราก้าวเท้าซ้ายก็จะต้องแกว่งมา
    ทางขวาและต้องแกว่งให้ครอบคลุมทั้งสองด้านเพื่อความปลอดภัยของผู้เดิน

                 ประโยชน์     เพื่อให้คนที่มีความบกพร่องทางการเห็นนั้นสามารถที่จะไปไหนมาไหน
    ด้วยตนเองอย่างมีอิสระและปลอดภัย

               2. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะนี้มีความจำเป็นไม่แพ้กันกับทักษะ O&M  เลยทีเดียว
    เพราะว่าจะต้องจำเป็นที่จะต้องให้คนตาบอดสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได ้  เพื่อที่จะไม่ให้
    พวกเขาเหล่านั้นเป็นภาระ ต่อสังคม   และบุคคลใกล้ชิด          กิจกรรมที่จะนำมาเสนอก็คือ
    การใส่เสื้อคอกลม  วิธีการสอนในกิจกรรมนี้จำต้องสอนแบบการวิเคราะห์งาน   โดยขั้นตอน
   ของการสอนก็จะแบ่งออกเป็นข้อๆ ไป

            2.1  ให้นักเรียนหรือผู้ถูกฝึกสำรวจก่อนว่าเสื้อที่เขากำลังจะสวมใส่นั้นมีลักษณะอย่างไร
            2.2  บอกถึงตำแหน่งของแขน คอ ของเสื้อให้เขารับรู้
            2.3 นำเสื้อไปสวมเอาไว้ที่หัวของเด็กที่สอนแล้วบอกว่าต้องเอาแขนใส่อย่างไร
            2.4  หลังจากนั้นให้เด็กลองพยามทำเองถ้าเด็กยังทำไม่ได้ก็ให้ฝึกซ้ำจนกว่าจะทำได้

                3.  ทักษะทางสังคม   ทักษะนี้ก็มีความจำเป็นไม่แพ้กัน เพราะคนตาบอดนั้นนอกจากจะ
    ช่วยเหลือตนเองได้แล้ว             ยังจะต้องมีสังคมความคู่กันไปด้วย กิจกรรมที่ใช้นำมาสอนก็คือ
    ให้รู้จักรการเล่นกันเป็นกลุ่ม         โดยจะพาออกไปเล่นในสนามเด็กเล่นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
    เขตการศึกษา 1 ได้จัดเอาไว้ให้ โดยจะให้แต่ละคนเล่นในสิ่งที่ตนเองชอบ      หลังจากที่ให้เล่น
    ในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้ว  ก็จะเปลี่ยนของเล่นซึ่งแต่ละคนก็จะถูกเปลี่ยนไปเล่นของเล่นชิ้นใหม่ๆ
    วิธีการเรียนการสอนแบบนี้         นอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วยังสอนให้รู้จักการแบ่งปัน
     กันด้วย
                ประโยชน์ ให้เด็กๆได้ผ่อนคลายและรู้จักมีสังคมกับเพื่อนๆและยังรู้จักการเสียสละอีกด้วย

               4. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ทักษะนี้เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดเล็กต่างๆ
   โดยเฉพาะนิ้วมือ       โดยกิจกรรมที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนก็คือ    การร้อยลูกปัดใส่เชือก
    และเส้นเอ็น
               ประโยชน์
     ฝึกให้กล้ามเนื้อของนิ้วมือมีความแข็งแรงและยังฝึกให้มีสมาธิในการทำ
    กิจกรรมอื่นๆ

               5. ทักษะวิชาการ    ทักษะนี้จะเน้นไปทางด้านวิชาการ     เพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ถึง
    ตำแหน่งของจุดต่างๆ ก่อนที่จะลองฝึกจริง          เพราะเด็กตาบอดต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอักษร
    เบรลล์ (braille) ทั้งการอ่าน การเขียน  และการใช้เครื่องมือที่ใช้เขียนอักษรเบรลล์ที่เรียกว่า
    การฝึกพรีเบรลล์ (Pre-braille)  วิธีการสอนก็จะใช้กระดานปักหมุด             โดยจะให้เด็กเริ่ม
    ปักไปตามใจชอบก่อน   หลังจากนั้นจะค่อยๆ ให้ปักเป็นแถวๆและเพิ่มจำนวนแถวให้มากขึ้น
    สัปดาห์ละแถว        ในขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่สามารถที่จะปักได้ตามกำหนดก็จะให้ฝึก
    ต่อไปจนกว่าจะทำได้       หลังจากขั้นตอนนี้แล้วก็จะให้ทดลองอ่าน หรือสัมผัสอักษรเบรลล์
    จำลอง   นั่นก็คือจะเป็นหนังสือเบรลล์จำลองซึ่งทำขึ้นมาเอง    เมื่อเด็กสามารถที่จะแยกจุดต่างๆ
    บนเบรลล์จำลองได้แล้ว    ถึงคราวจะต้องลงมือฝึกอักษรเบรลล์จริงๆ      ก็จะมีวิธีการสอนอีก
    แบบหนึ่ง
               ประโยชน์      เด็กได้สร้างความคุ้นเคยในรูปแบบ และลักษณะพื้นฐานของอักษรเบรลล์
    ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจอักษรเบรลล์ได้ดี และรวดเร็วขึ้น

      สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเห็น
        เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์  
            คือ  อุปกรณ์ผลิตสื่ออักษรเบรลล์   ซึ่งบุคคลที่
ี่   บกพร่องทางการเห็นมีความจำเป็น    ต้องใช้ในการพิมพ์
    เอกสาร หรืองานต่าง ๆ เพื่อจดบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษ
   หรือแผ่นพลาสติก


       กระดานหรือแผนรองเขียน( Slate ) และดินสอ(Stylus )

           คือ   อุปกรณ์พื้นฐานของการเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือ
   เพื่อใช้ในการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ และสามารถพกพา
  ได้สะดวก

  • Slate ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกบกัน มีรูเพื่อการกดทำอักษรนูน
  • Stylus มีลักษณะเป็นโลหะปลายแหลมมีด้ามจับกระชับอุ้งมือ เพื่อกดเข้าไปรูบน Slate

        ไม้เท้าขาว
             
คือ อุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดให้ไปในสถานที่ต่าง ๆ    ได้อย่างอิสระและปลอดภัย ไม้เท้าขาวมีหลายลักษณะ
   เช่น  แบบพับได ้ แบบพับไม่ได้ ฯลฯ  

        ลูกคิด

                คือ    อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อช่วยในการคำนวณสำหรับ
    คนตาบอด    เช่น บวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม รากที่สอง ฯลฯ

  

         แว่นขยาย
              คือ  อุปกรณ์ที่ช่วยขยายสิ่งต่าง ๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
   โดยเลนส์ของอุปกรณ์ที่ช่วยในการขยาย มีหลายขนาดขึ้น
   อยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

   เรียบเรียงโดย  วรางคณา  เวียรชัย  
 
บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง

       กิจกรรมบำบัดในเด็กตาบอด: โดย สุภาพร  กะแก้ว <Click >
       การเรียนรู้การนำทางอย่างถูกวิธี: โดย ยุพา  ดวงกันยา <Click >
        คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร : โดย สมเกียรติ  เอี่ยมสะอาด<Click >

บทความวิชาการที่น่าสนใจ

        รู้จักเด็ก "แอลดี" ดีหรือยัง : โดย สมาน ทวีเลิศ. <Click >
        ความรักช่วยลูกพิการได้ : โดย วาสนี  วิพัทนะพร <Click >
        สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ : โดย วาสนี วิพัทนะพร <Click >
        การปรับตัวของพ่อแม่ที่มีลูกออทิสติก : โดย เอื้ออารีย์ นิลรัตน์สุวรรณ <Click >
        ครอบครัวกับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก : โดย พิมพ์นารา จงไพศาลสกุล <Click >
        การสื่อสารกับเด็กออทิสติกโดยการใช้รูปภาพ (VS) : โดย วาสนี  วิพัทนะพร <Click >

        คำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ : โดย สพฐ. <Click >
        กลยุทธ์ทั่วไปเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ : โดย สพฐ. <Click >
        LD คือใคร : โดย สพฐ. <Click >
        สังเกตได้อย่างไรว่าเด็กอาจเป็นโรคสมาธิสั้น : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        ประสาทหูเทียม : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
        ระดมสมองช่วย 1 แสน ' น.ร.แอลดี ' กลุ่มเด็กบกพร่องการเรียนรู้ : โดย อัจฉรา  หาฤกษ์ <Click >

        รู้จักแอลดี : เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ : โดย  สมาน  ทวีเลิศ<Click >  
        การสอนแบบใช้ TEACCH :
โดย อาจิณ พูลสำราญ <Click >
        Web site เราทำได้...ถ้าลงมือทำ!!! : โดย วิมลพรรณ  ศรีบานเย็น<Click >
        มารู้จักแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมกันเถอะ : โดย อรวรานันท์  ทองพานเหล็ก<Click >
       เด็กที่มีภาวะออทิสติก : โดย ฝ่ายออทิสติก <Click >
       การเลือกของเล่นอย่างไร...ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก? : โดย มนิสากานต์  ฉํ่าชื่น <Click >
       การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาในโรงเรียน : โดย มนัสนันท์ ปัถวี <Click >
        คุณครูกับการช่วยเหลือเด็กออทิสติก : โดย อาจิณ  พูลสำราญ <Click >
       10 เทคนิคในการช่วยลูกออทิสติกของคุณ : โดย อาจิณ  พูลสำราญ <Click >
       ลูกของคุณที่มีปัญหาดิสเลคเซียร์ : โดย มานพ พูลสำราญ <Click >
        บทบาทของครูในการช่วยเด็กที่มีปัญหาดิสเลคเซียร์ : โดย มานพ  พูลสำราญ<Click >
        การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก : โดย อรวรานันท์  ทองพานเหล็ก<Click >
       การให้เด็กออทิสติกอยู่โรงเรียนประจำ : โดย กมลรัตน์  ประชุมพลอย <Click >
       กิจกรรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สำหรับเด็กออทิสติก : โดย กมลรัตน์  ประชุมพลอย <Click >
        มารู้จักภาษามือกันดีกว่า :โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
       การสอนแบบสองภาษา สำหรับเด็กหูหนวก : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
        กระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        มองของเล่นให้เป็นสื่อคือ...อะไร? : โดย มนัสนันท์  ปัถวี<Click >
       ระบบเดซี่ คืออะไร : โดย มนิสากานต์  ฉํ่าชื่น <Click >
        IT พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : โดย วิมลพรรณ  ศรีบานเย็น <Click >
        รูปแบบการจัดการเรียนร่วม : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        ความสำคัญของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล : โดย มานพ  พูลสำราญ <Click >
       การดูแลและจัดท่าในเด็กสมองพิการ : โดย ภัทรพร   อุตมะ <Click >
        การเคลื่อนไหวข้อต่อ (Passive Movement) : โดย ภัทรพร  อุตมะ <Click >
       การเรียนรู้การนำทางอย่างถูกวิธี: โดย ยุพา  ดวงกันยา <Click >
        คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร : โดย สมเกียรติ  เอี่ยมสะอาด<Click
        การฝึกพูดสำหรับเด็กออทิสติก : โดย ลัดดาวัลย์  นาขันที <Click >

       การฝึกพูดเด็กกลุ่มอาการดาวน์1 : โดย ละเมียด  ตั้งเกษมสุข<Click >
       การฝึกพูดเด็กกลุ่มอาการดาวน์2  : โดย ประกายฟ้า    คงฟัก <Click >
        การดูแลตนเองด้านการขับถ่ายสำหรับกลุ่มเด็กอาการดาวน์ : โดย มณีรัตน์  สะบู่<Click >
       การดูแลตนเองด้านการแต่งกายสำหรับกลุ่มเด็กอาการดาวน์ : โดย บุญสิน  มาเจริญ <Click >

 
         

@ Copyright 2007 All right by Special Education Center1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
(แผนที่ศูนย์ฯ)
55/23 ซอยไร่ขิง 16(บ้านไร่-หมอศรี)
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 0-2429-7159-60
โทรสาร 0-2429-7158

e-mail:center1@csloxinfo.com
Web site นี้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ 800x600 pixel
ใช้ Browser ของ Internet Explorer และ Text ขนาด Medium