ประมวลภาพ
" โครงการอบรมการผลิตสื่อภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ "
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2551
ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

 
นายชลิต  วิพัทนะพร  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 1  กล่าวเปิดการอบรม และกล่าวต้อนรับ
ท่านวิทยากร นางสมศรี  อดุลย์พันธุ์ ครู ค.ศ.2  
ร.ร.บ้านซำรัง จังหวัดพิษณุโลก
นายอมร เผ่าเมือง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
 เขตการศึกษา 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม
นางสมศรี  อดุลย์พันธุ์  ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง
 
 
 ตัวอย่างสื่อภาษาไทยต่างๆ ที่วิทยากรได้นำมาสาธิตแนะนำ
การผลิต และวิธีใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   
ท่านวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการผลิตสื่อให้มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่
นักเรียนและเร้าความสนใจ
ผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและศูนย์ต่างๆ ให้ความสนใจการอบรมเป็นอย่างมาก
ความตั้งใจของคุณครูที่จะผลิตสื่อภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางเรียนรู้
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 และท่านวิทยากรให้การยกย่องชมเชยและมอบรางวัล
แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกการผลิตสื่อภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์