หน้าหลัก
::คำขวัญจังหัวดนครปฐม ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า::  
ข้อมูลทั่วไป
งานวิชาการ
แผนงานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
งานบริหารทั่วไป
Web board
E-mail
 
   
 
   
 
   การศึกษาพิเศษในประเทศไทย
   บกพร่องทางการเห็น
   บกพร่องทางการได้ยิน
   บกพร่องทางสติปัญญา
   บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
   บกพร่องทางการพูด และภาษา
   มีปัญหาทางการเรียนรู้
   มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
   บุคคลออทิสติก
   บุคคลพิการซ้อน
   กิจกรรมบำบัด
   กายภาพบำบัด
   ศิลปะบำบัด
   ดนตรีบำบัด
   การแก้ไขการพูด
   เอกสารสำหรับ น.ร. เรียนร่วม
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
หน่วยงานราชการ จ.นครปฐม
หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
ไทยรัฐ/เดลินิวส์/มติชน/แนวหน้า
ผู้จัดการ/สยามรัฐ/ฐานเศรษฐกิจ
คมชัดลึก/Bangkok post
ช่อง 3 | ช่อง5 | ช่อง7 | Mcot
ITV | ช่อง 11| UBC
www.specialed-center1.com
 

กระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท

                                                                                              เรียบเรียงโดย พัชนี  สืบประสงค์

 
                   
ในการดำเนินงานจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท มีขั้นตอนที่สำคัญ  ดังนี้
             1. ประชุมบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน   เพื่อสร้างความรู้    ความเข้าใจ    เจตคติ และ
    ความสามารถ     ในการปฏิบัติงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
                   1.  ตั้งคณะกรรมการโครงการเรียนร่วมมีองค์ประกอบ 8 – 10 คน ได้แก่
                        1.1  ผู้บริหาร/หรือผู้ช่วยที่ได้รับมอบหมาย
                        1.2  พ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองของเด็กทั่วไป
                        1.3  พ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองของเด็กพิการ
                        1.4  ตัวแทนครูที่อยู่ในโรงเรียน
                        1.5  ตัวแทนศูนย์การศึกษาหรือจังหวัด
                        1.6  ตัวแทนเขตพื้นที่
                        1.7  ตัวแทนชุมชนที่อยู่ในคณะกรรมการสถานศึกษา
                   2.  ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนจัดทำวิสัยทัศน์ กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
    ของโรงเรียน
                   3.  พัฒนาบุคลากรตามความต้องการจำเป็นของบุคลากรในแต่ละสถานศึกษา      โดย
    อาจทำร่วมกับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต/จังหวัด และหรือหน่วยงานอื่นจัด
                   4.  ประสานบุคลากรและประสานเขตพื้นที่   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต/จังหวัด ในเรื่อง
   การรับเด็กทั้งเด็กที่มีอยู่ในโรงเรียนและเด็กที่เข้าใหม่
                   5.  โรงเรียนจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
                   6.  การดำเนินงานตามโครงสร้างซีท

             นักเรียน (S - Student)     
                   การเตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไป     และนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเพื่อ
    การเรียนร่วมนั้นต้องมีการจัดการ  เช่น
                    1. จำนวนเด็กในห้องเรียน ถ้าโรงเรียนนั้นมีเด็ก 3 ห้องเรียน อาจจะกระจายเด็กพิการ
   ไปใน 3 ห้องเรียน
                    2. เรื่องของห้องเรียนที่เอื้อต่อตัวเด็ก   เช่น   เด็กพิการให้เรียนอยู่ชั้นล่างเพราะฉะนั้น
   ก่อนเปิดเทอมต้องทำการปฐมนิเทศ  ให้แก่   เด็กพิการโดยพบครูประจำชั้น ครูการศึกษาพิเศษ
   กรณีเด็กตาบอด   ให้เด็กหัดเดินภายในห้อง ต้องบอกรายละเอียดแรก ๆ ครูอาจจะต้องมายืนรับ
   พร้อมบอกรายละเอียดว่า โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ โต๊ะครู ฯลฯ    อยู่ตรงไหน  ให้เด็กเกิดความคุ้นเคย
   ประมาณ 1 สัปดาห์
                    3. การเตรียมความพร้อมของเด็กทั่วไปให้รับรู้ถึงความบกพร่อง      มีความรู้ที่ถูกวิธีใน
    การช่วยเหลือ โดยประมาณวันที่ 3 เมื่อเปิดเรียนแล้วให้ทำบทบาทสมมุติ (Simulation Exercises)
   ให้เด็กทั่วไปสมมุติตัวเองเป็นเด็กพิการ ให้เด็กปกติเกิดความรู้สึกไวรับรู้ถึงความรู้สึกยากลำบาก
    และอาจให้เด็กช่วยกันคิดถึงวิธีดูและเพื่อนพิการให้ร่วมกันแก้ปัญหาให้เพื่อน   (อุปกรณ์ที่นำมา
    เล่นบทบาทสมมุติอาจจะขอยืมจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต/จังหวัดหรือโรงพยาบาล) การสาธิต
    การนำทางเพื่อนที่ตาบอดหรือทำตามประเภทของเด็กพิการที่เข้าไปอยู่ในห้องนั้น ๆ  เป็นต้น
                    4. การจัดตารางการช่วยเหลือดูแลเพื่อน ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
                    5. จัดให้มีระบบการให้รางวัลนักเรียนทั่วไป  เช่น  ให้วุฒิบัตร  แนะนำให้เด็กทำการ์ด
    ขอบคุณในโอกาสต่าง ๆ

             สภาพแวดล้อม (E - Environment)
                    แบ่งเป็น 2 ประเภท
                    1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ       ควรจัดให้นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนใน
    สภาพแวดล้อมที่มีขีดจำกัดน้อยที่สุด (Least Restrictive Environment : LRE)
                           1.1  การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร     ได้แก่    บริเวณภายนอก    ชนิดของ
    ตัวอาคารทางเชื่อมอาคาร ทางเข้า ทางเดิน ทางข้าม ลานจอดรถ เกาะกลางถนน ต้นไม้ ร่องน้ำ
                           1.2  การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร   ได้แก่   ประตู   สวิตซ์ไฟและปุ่มต่าง ๆ
    ทางลาดระบบเตือนภัย  บันได  ลิฟท์  ทางเดินสาธารณภายในตัวอาคาร  พื้น  แสงสว่าง  ห้องน้ำ
   โทรศัพท์ ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารควรจัดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
   โดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยเป็นสำคัญ
                    2. บุคคลสำคัญในชีวิตเด็ก  ได้แก่  พ่อแม่ ผู้ปกครอง  ครู  และบุคลากรอื่นในโรงเรียน
    โดยผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมจะเป็นผู้นำ  ดังนี้
                            2.1  จัดประชุมทุกคนในโรงเรียนเพื่อบอกว่าโรงเรียนมีโครงการเรียนร่วมและจะ
    ต้องมีการดำเนินงานอย่างไรบ้าง
                            2.2  สร้างบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการเรียนในโรงเรียน ให้ครูทุกคน
    แม่ค้า  ภารโรง  ยาม ฯลฯ   รับรู้และร่วมมือกันดูแลช่วยเหลืออย่างถูกวิธี
                             2.3  จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรียนร่วมประจำโรงเรียน       ซึ่งประกอบด้วย
    ผู้บริหาร  ผู้เชี่ยวชาญ   ครู   พ่อแม่   ผู้ปกครอง   และบุคลากรภายนอกร่วมกันกำหนดนโยบาย
    แนวทางดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
                             2.4  มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรทุกคน    และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
    เพื่อเกิดความร่วมมือกันในการทำงานกันเป็นทีม

             กิจกรรมการเรียนการสอน (A - Activities) 
 
                      1. หลักสูตรเฉพาะสำหรับเด็กบกพร่องมาก (Severe)
                       2. หลักสูตรทั่วไปแต่ปรับบางวิชา
                       3. หลักสูตรเพิ่มเติม  เช่น    เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นจัดให้มีการเรียนรู้ใน
    เรื่องความคุ้นเคยในสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O & M)   เรียนรู้อักษรเบรลล์    ส่วน
    เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้เรียนภาษามือ   เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้
    เรียนรู้หลักสูตร   การช่วยเหลือตนเอง การดูแลสุขลักษณะของตนเอง เช่น การสระผม ฯลฯ
                    สำหรับเด็กออทิสติกให้พิจารณาว่าจะนำหลักสูตรอะไรให้เรียน   ซึ่งอาจจะมี   3 – 4
    เรื่อง  คือ    หลักสูตรเฉพาะสำหรับเด็กรุนแรง   หลักสูตรที่เด็กเรียนได้ปานกลาง (Moderate)
   ไม่เน้นวิชาการ    เช่น  ดนตรี   ศิลปะ  พละศึกษา        ซึ่งถือว่าไม่ใช่วิชาการหรืออาจไม่อยู่ใน
    ชั้นเรียนร่วมได้บางเวลา    เด็กที่เรียนได้ปานกลางทำเป็นคู่ขนานได ้   เด็กเรียนร่วมได้ให้ใช้
้    หลักสูตรทั่วไปแต่ต้องปรับบางช่วงวิชา  เช่น    เด็กตาบอดไม่ต้องคัดไทย เด็กหูหนวกไม่ต้อง
    เรียนดนตรี  เป็นต้น    โดยอาจจัดทำในลักษณะของการบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
    หรือในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่าควรมีเรื่องอะไรบ้าง เป็นต้น    ซึ่งต้องกำหนดไว้ใน IEP  และ
    ต้องเขียนบอกว่าใครให้บริการอะไรบ้าง  โดยดำเนินการให้ครอบคลุมในหัวข้อต่อไปนี้   คือ
                   -    การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล : IEP และแผนการสอนเฉพาะบุคคล : IIP
                   -    การจัดการเรียนการสอน โดยนำเทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์งาน
       (Task Analysis)
                   -    การให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้     ระบบเพื่อนช่วยติว การเรียนแบบ
       ร่วมมือกัน  (Cooperative)
                   -     การสอนเสริม การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน
                   -     การรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียน

              เครื่องมือ (T - Tools)
                   สิ่งที่นำมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเรียนร่วมช่วยให้นักเรียนพิการ   หรือที่มี
     ความบกพร่องเกิดการเรียนรู้ และดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   ซึ่งได้แก่
                   1.  ด้านงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ
                   2.  ด้านวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     ควรกำหนดให้
     สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
                   3.  การจัดหาบริการ เช่น การใช้บริการผ่านคูปอง โดยประสานกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
    ให้บริการคูปอง บริการสอน   เช่น   เด็กตาบอดต้องให้บริการในเรื่องสื่อ อุปกรณ์ที่จำเป็น  และ
    ควรจัดครูการศึกษาพิเศษมาสอนทักษะเสริมที่จำเป็น     เช่น      ทักษะการอ่านและเขียน
    อักษรเบรลล์  ทักษะการเคลื่อนไหว
                   4.  ระบบการบริหารจัดการ ผู้บริหารโรงเรียนต้องนำเสนอเรื่องการจัดการเรียนร่วม
    จัดตั้งคณะกรรมการวางแผน โดยนำเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนร่วมประจำ
   โรงเรียน   โดยให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายในการจัดการเรียนร่วม     กำหนดแนวทางการ
    ดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ           กำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
    กำหนดรูปแบบในการจัดการเรียนร่วม     และร่วมมือกับหน่วยงาน    และบุคลากรภายนอก
    ที่เกี่ยวข้อง


                                                                      
เอกสารอ้างอิง
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . (2547).งานนโยบายด้านการเรียนร่วม :
                             การดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (โครงการโรงเรียน
                             เรียนร่วมต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
                             ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.     
 
บทความวิชาการที่น่าสนใจ

        ความรักช่วยลูกพิการได้ : โดย วาสนี  วิพัทนะพร <Click >
        สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ : โดย วาสนี วิพัทนะพร <Click >
        การปรับตัวของพ่อแม่ที่มีลูกออทิสติก : โดย เอื้ออารีย์ นิลรัตน์สุวรรณ <Click >
        ครอบครัวกับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก : โดย พิมพ์นารา จงไพศาลสกุล <Click >
        การสื่อสารกับเด็กออทิสติกโดยการใช้รูปภาพ (VS) : โดย วาสนี  วิพัทนะพร <Click >
        รู้จักเด็ก "แอลดี" ดีหรือยัง : โดย สมาน ทวีเลิศ. <Click >

        มารู้จักแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมกันเถอะ : โดย อรวรานันท์  ทองพานเหล็ก <Click >
        คำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ : โดย สพฐ. <Click >
        กลยุทธ์ทั่วไปเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ : โดย สพฐ. <Click >
        LD คือใคร : โดย สพฐ. <Click >
        การฝึกพูดสำหรับเด็กออทิสติก : โดย ลัดดาวัลย์  นาขันที <Click >
        สังเกตได้อย่างไรว่าเด็กอาจเป็นโรคสมาธิสั้น : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        การดูแลและจัดท่าในเด็กสมองพิการ : โดย ภัทรพร  อุตมะ <Click >
        ประสาทหูเทียม : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
        ระดมสมองช่วย 1 แสน ' น.ร.แอลดี ' กลุ่มเด็กบกพร่องการเรียนรู้ : โดย อัจฉรา  หาฤกษ์ <Click >

        รู้จักแอลดี :เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ :  โดย  สมาน  ทวีเลิศ<Click >   
        การสอนแบบใช้ TEACCH :
โดย อาจิณ พูลสำราญ <Click >
       การฝึกพูดเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 1 : โดย ละเมียด ตั้งเกษมสุข <Click >
       การฝึกพูดเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 2 : โดย ประกายฟ้า คงฟัก <Click >
       การดูแลตนเองด้านการขับถ่ายสำหรับกลุ่มเด็กอาการดาวน์ : โดย มณีรัตน์ สะบู่ <Click >

       การดูแลตนเองด้านการแต่งกายสำหรับกลุ่มเด็กอาการดาวน์ : โดย บุญสิน มาเจริญ <Click >
       คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร : โดย สมเกียรติ  เอี่ยมสะอาด <Click >

       Web site เราทำได้...ถ้าลงมือทำ : โดย วิมลพรรณ  ศรีบานเย็น <Click >
       เด็กที่มีภาวะออทิสติก : โดย ฝ่ายออทิสติก <Click >
       นักกิจกรรมบำบัดช่วยเด็กออทิสติกได้อย่างไร : โดย สุภาพร   กะแก้ว <Click >

       การเรียนรู้การนำทางอย่างถูกวิธี: โดย ยุพา  ดวงกันยา <Click >
        กล้ามเนื้อเล็กในเด็กดาวน์ : โดย สุภาวดี  วิสุวรรณ <Click >

       การเลือกของเล่นอย่างไร...ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก? : โดย มนิสากานต์  ฉํ่าชื่น <Click >
       การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาในโรงเรียน : โดย มนัสนันท์ ปัถวี <Click >

        คุณครูกับการช่วยเหลือเด็กออทิสติก : โดย อาจิณ  พูลสำราญ <Click >
       10 เทคนิคในการช่วยลูกออทิสติกของคุณ : โดย อาจิณ  พูลสำราญ <Click >
       ลูกของคุณที่มีปัญหาดิสเลคเซียร์ : โดย มานพ พูลสำราญ <Click >

       บทบาทของครูในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาดิสเลคเซียร์ : โดย มานพ  พูลสำราญ <Click >
        คุณครูกับการช่วยเหลือเด็กออทิสติก : โดย อาจิณ  พูลสำราญ <Click >

       การให้เด็กออทิสติกอยู่โรงเรียนประจำ : โดย กมลรัตน์  ประชุมพลอย <Click >
       กิจกรรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สำหรับเด็กออทิสติก : โดย กมลรัตน์  ประชุมพลอย <Click >

        มารู้จักภาษามือกันดีกว่า : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
       การสอนแบบสองภาษา สำหรับเด็กหูหนวก : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
       การเคลื่อนไหวข้อต่อ (Passive Movement) : โดย ภัทรพร  อุตมะ <Click >

       กระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        มองของเล่นให้เป็นสื่อคืออะไร : โดย มนัสนันท์  ปัถวี <Click >
       ระบบเดซี่ คืออะไร : โดย มนิสากานต์  ฉํ่าชื่น <Click >
        IT พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : โดย วิมลพรรณ  ศรีบานเย็น <Click >
        กิจกรรมส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ในเด็กพิเศษ : โดย สุภาวดี  วิสุวรรณ <Click >
        รูปแบบการจัดการเรียนร่วม : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        ความสำคัญของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล : โดย มานพ  พูลสำราญ <Click >
 
         

@ Copyright 2007 All right by Special Education Center1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
(แผนที่ศูนย์ฯ)
55/23 ซอยไร่ขิง 16(บ้านไร่-หมอศรี)
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 0-2429-7159-60
โทรสาร 0-2429-7158

e-mail:center1@csloxinfo.com
Web site นี้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ 800x600 pixel
ใช้ Browser ของ Internet Explorer และ Text ขนาด Medium