หน้าหลัก
::คำขวัญจังหัวดนครปฐม ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า::  
ข้อมูลทั่วไป
งานวิชาการ
แผนงานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
งานบริหารทั่วไป
Web board
E-mail
 
   
 
   
 
   การศึกษาพิเศษในประเทศไทย
   บกพร่องทางการเห็น
   บกพร่องทางการได้ยิน
   บกพร่องทางสติปัญญา
   บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
   บกพร่องทางการพูด และภาษา
   มีปัญหาทางการเรียนรู้
   มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
   บุคคลออทิสติก
   บุคคลพิการซ้อน
   กิจกรรมบำบัด
   กายภาพบำบัด
   ศิลปะบำบัด
   ดนตรีบำบัด
   การแก้ไขการพูด
   เอกสารสำหรับ น.ร. เรียนร่วม
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
หน่วยงานราชการ จ.นครปฐม
หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
ไทยรัฐ/เดลินิวส์/มติชน/แนวหน้า
ผู้จัดการ/สยามรัฐ/ฐานเศรษฐกิจ
คมชัดลึก/Bangkok post
ช่อง 3 | ช่อง5 | ช่อง7 | Mcot
ITV | ช่อง 11| UBC
www.specialed-center1.com
 

Web site เราทำได้...ถ้าลงมือทำ!!!

                                                                                              โดย วิมลพรรณ   ศรีบานเย็น

 
                    Internet   หลายคนคงรู้จักดีในยุค  ICT  แบบนี้    เพราะไม่ว่าจะต้องการค้นหาข้อมูล
   ข่าวสารต่างๆ   การติดต่อสื่อสาร รับ- ส่งข้อมูล   จนถึงการทำระบบธุรกิจการค้า e-commerce
   ก็สามารถใช้  Internetได้ทั้งสิ้น    เพราะสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วทันใจประหยัดทั้งแรง
   ทั้งเงิน และเวลา   Internet   นั้นมีประโยชน์มากมายในการศึกษาหาความรู้ต่างๆ       แต่ก็มีโทษ
   ที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ  ไม่น้อยเช่นกัน เช่น Web site ลามกอนาจาร , Web site ล่อลวงต้มตุ๋น
   เป็นต้น    ฉะนั้นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารต้องใช้วิจารญาณในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารที่
   เป็นประโยชน์จาก Internet    เพราะผู้เขียน Web site แต่ละคนก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน
                   ผู้เขียนเองสนใจเรื่องของการเขียน Web site และเคยมีประสบการณ์การเขียน Web site
   ในสมัยเป็นนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Dreamwver โดยอาจารย์ให้กรอบแนวคิดการทำ Web site
   ให้มีลักษณะเป็นบทเรียน E-learning เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องตนเองที่สนใจ   ตอนนั้น
   ผู้เขียนก็เขียน Web site แบบลองผิด-ลองถูก ได้รับข้อแนะนำติชมจากอาจารย์มากมาย  ทำให้ท้อ
   เช่นกันแต่สุดท้ายก็เขียน Web site   จนได้คำแนะนำที่ได้รับจากอาจารย์นั้น     เป็นประสบการณ์
   ที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถนำมาปรับในการทำงาน   ณ ปัจจุบัน ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับ
   การศึกษาพิเศษ   ซึ่งผู้เขียนไม่เคยทราบมาก่อนว่า  เกี่ยวกับอะไร   เป็นอย่างไร   ที่สมัครเข้ามาก็
   เพราะต้องการมีงานทำ    ต้องการมีเงินเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่มากแล้ว  ทราบว่าต้องสอน
   เด็กบกพร่องด้านต่างๆ เท่านั้น      และต่อมาทราบคณะผู้บริหารที่นี้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต้องการ
   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป  จึงทำให้ผู้เขียนได้
   เข้ามารับผิดชอบ ในการเขียน Web site ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1จังหวัดนครปฐม
                   ผู้เขียนจึงต้องวางแผนการเขียน Web site ที่ดูว่าง่ายแต่ไม่ก็ง่าย     ผู้เขียนจึงต้องกลับไป
   ทบทวนความรู้ในการเขียน Web site เมื่อครั้งตอนเรียนอย่างจริงจังอีกครั้งทำให้ผู้เขียนเกิดอาการ
   เครียดได้เช่นกัน ณ จุดนี้นี่เอง คำติคำแนะนำของอาจารย์ได้ช่วยผู้เขียนให้มีกำลังใจในการทำงาน
   เป็นอย่างมาก เพราะผู้เขียนได้เรียนรู้ว่า การจะทำงานใดๆ ก็ตามต้องอาศัยการวางแผนที่ดี รวมทั้ง
   ความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้อง    จึงจะสามารถสำเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายได้    ดังนั้นผู้เขียนจึงมี
   การวางแผนก่อนดำเนินการเขียน Web site โดยมีขั้นตอน ดังนี้
                   1. การออกแบบหน้า Web site โดยยึดจุดมุ่งหมายของผู้บริหาร คือ ต้องการให้ผู้ใช้งาน
   ได้รับประโยชน์จากส่วนต่างๆ Web site ให้มากที่สุด ( เขียนออกแบบลงในกระดาษ ลักษณะร่าง
   ผู้เขียน Web site ได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้างานสารสนเทศเป็นผู้ออกแบบ )
                   2. การสร้าง Web site จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ร่วมด้วย  เช่น
    Photoshop , ACDsee , Flash เป็นต้น เพื่อเพิ่มลูกเล่น บีบอัดภาพให้มีขนาดเล็กลง ตกแต่งภาพ
    และเกิดความสวยงามเพิ่มขึ้น
                    3. การเตรียมข้อมูล รูปภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม Web site      โดยยึดสาระความรู้
    เกี่ยวกับความบกพร่องทั้ง 9 ประเภท แก่ผู้สนใจ และบุคคลทั่วไป ( ตามจุดมุ่งหมายคณะผู้บริหาร
   ที่มีวิสัยทัศน์ต้องการให้ Web site  เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้วิชาการของความบกพร่องทั้ง
   9 ประเภทนี้ )
                   4. ลงมือเขียน Web site โดยใช้โปรแกรม Dreamwver MX
                   5. การแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะติชม เพื่อให้รูปแบบ Web site ตรงตามจุดประสงค์
   การใช้งานและมีความสมบูรณ์มากที่สุด
                    6. Update ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 ให้เป็น
   ปัจจุบันมากที่สุด
                   นอกจากนี้แล้ว Web site    ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1    ยังให้ความสำคัญ
   ของสื่อการเรียนการสอน โดยให้บริการบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) ซึ่งเป็นนวัตกรรม
   สื่อการเรียนการสอนในยุค ICT เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสื่อการเรียนการสอนนั้นมากขึ้น

                   จากประสบการณ์การเขียน Web site ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและส่งผลที่ดี
   ต่อตัวผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เขียนได้เรียนรู้และเข้าใจการศึกษาพิเศษมากขึ้นทุกวันได้ทราบ
   ความหมายและประเภทของเด็ก “ พิการ ” ว่าในทางการศึกษาเรียกว่า “ เด็กที่มีความบกพร่อง ”
   ซึ่งตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 สามารถแบ่งเด็กที่มีบกพร่องออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้
                                       1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
                   
                    2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
                   
                    3. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
                   
                    4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ
                   
                    5. เด็กที่มีความบกพร่องทางภาษา และการสื่อสาร
                   
                    6. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
                   
                    7. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
                   
                    8. บุคคลออทิสติก
                   
                    9. บุคคลพิการซ้อน
                    เช่นเดียวกับทุกท่านที่เข้ามาศึกษาภายใน     Web site   ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
    เขตการศึกษา 1  ท่านก็จะได้รับความรู้ และเกิดความเข้าใจในการศึกษาพิเศษ และบทบาท
    หน้าที่ของศูนย์ฯ มากขึ้น   เช่นกัน
                   สุดท้ายนี้ผู้เขียนเชื่อว่าหากเรามีความตั้งใจกับสิ่งใด  แล้วลงมือทำ  คงไม่เป็นเรื่องยาก
   อย่างแน่นอน     แต่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลา   ความอดทน   ความพยายาม   และความรอบคอบ
   ในการทำงาน    และงานต่างๆ  ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี     ดังนั้นผู้อ่านท่านใดมี
   ความสนใจที่จะเขียน   Web site   ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป       เนื่องจากสามารถที่จะศึกษา
   การเขียน Web site   ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ    เช่น  หนังสือการเขียน Web site ,
   การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเขียน Web site จาก Internet โดยการใช้โปรแกรมที่ออกแบบมา
   ให้สามารถเขียน Web site ได้ง่ายขึ้น   เช่น Dreamwver MX , FrontPage เป็นต้น     ก็จะสามารถ
   เขียน Web site และมี Web site   เป็นของตนเองได้เช่นเดียวกัน      สำหรับผู้เขียนเองยังคงต้อง
   ศึกษาเรื่องของการเขียน Web site กันต่อไป      โดยใช้ภาษาอื่นๆ   เช่น   PHP ,  ASP    เช่นกัน
    เพราะเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากมีลูกเล่นที่น่าสนใจ   โดยสามารถสร้างสคริปต์ Web board ,
   Poll , Greets book , Counter    และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้        ดังนั้นผู้เขียนขอเป็นกำลังใจ
   ให้มือใหม่เขียน Web site ทุกคนเช่นกัน โดยหวังว่าคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ผลิตสร้างสรรค์งาน
   ที่มีประโยชน์ทางศึกษาให้แก่สังคมกันต่อไป

                    ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
   เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ที่ให้คำปรึกษา แนะนำการเขียน Web site และบทความวิชาการ
   ชิ้นนี้ของผู้เขียน     
 
บทความวิชาการที่น่าสนใจ

        ความรักช่วยลูกพิการได้ : โดย วาสนี  วิพัทนะพร <Click >
        สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ : โดย วาสนี วิพัทนะพร <Click >
        การปรับตัวของพ่อแม่ที่มีลูกออทิสติก : โดย เอื้ออารีย์ นิลรัตน์สุวรรณ <Click >
        ครอบครัวกับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก : โดย พิมพ์นารา จงไพศาลสกุล <Click >
        การสื่อสารกับเด็กออทิสติกโดยการใช้รูปภาพ (VS) : โดย วาสนี  วิพัทนะพร <Click >
        รู้จักเด็ก "แอลดี" ดีหรือยัง : โดย สมาน ทวีเลิศ. <Click >

        มารู้จักแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมกันเถอะ : โดย อรวรานันท์  ทองพานเหล็ก <Click >
        คำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ : โดย สพฐ. <Click >
        กลยุทธ์ทั่วไปเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ : โดย สพฐ. <Click >
        LD คือใคร : โดย สพฐ. <Click >
        สังเกตได้อย่างไรว่าเด็กอาจเป็นโรคสมาธิสั้น : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        ระดมสมองช่วย 1 แสน ' น.ร.แอลดี ' กลุ่มเด็กบกพร่องการเรียนรู้ : โดย อัจฉรา  หาฤกษ์ <Click >

        รู้จักแอลดี :เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ :  โดย  สมาน  ทวีเลิศ<Click >   
        การสอนแบบใช้ TEACCH :
โดย อาจิณ พูลสำราญ <Click >
        การฝึกพูดสำหรับเด็กออทิสติก : โดย ลัดดาวัลย์  นาขันที <Click >
       การฝึกพูดเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 1 : โดย ละเมียด ตั้งเกษมสุข <Click >
       การฝึกพูดเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 2 : โดย ประกายฟ้า คงฟัก <Click >
       การดูแลตนเองด้านการขับถ่ายสำหรับกลุ่มเด็กอาการดาวน์ : โดย มณีรัตน์ สะบู่ <Click >

       การดูแลตนเองด้านการแต่งกายสำหรับกลุ่มเด็กอาการดาวน์ : โดย บุญสิน มาเจริญ <Click >
       คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร : โดย สมเกียรติ  เอี่ยมสะอาด <Click >

        Web site เราทำได้...ถ้าลงมือทำ!!! : โดย วิมลพรรณ  ศรีบานเย็น<Click >
       เด็กที่มีภาวะออทิสติก : โดย ฝ่ายออทิสติก <Click >
       นักกิจกรรมบำบัดช่วยเด็กออทิสติกได้อย่างไร : โดย สุภาพร   กะแก้ว <Click >

        กล้ามเนื้อเล็กในเด็กดาวน: โดย สุภาวดี   วิสุวรรณ <Click >
        
การเรียนรู้การนำทางอย่างถูกวิธี : โดย ยุพา  ดวงกันยา <Click >
       การเลือกของเล่นอย่างไร...ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก? : โดย มนิสากานต์  ฉํ่าชื่น <Click >
       การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาในโรงเรียน : โดย มนัสนันท์ ปัถวี <Click >

        คุณครูกับการช่วยเหลือเด็กออทิสติก : โดย อาจิณ  พูลสำราญ <Click >
       10 เทคนิคในการช่วยลูกออทิสติกของคุณ : โดย อาจิณ  พูลสำราญ <Click >
       ลูกของคุณที่มีปัญหาดิสเลคเซียร์ : โดย มานพ พูลสำราญ <Click >

        บทบาทของครูในการช่วยเด็กที่มีปัญหาดิสเลคเซียร์ : โดย มานพ  พูลสำราญ<Click >
        
การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก : โดย อรวรานันท์  ทองพานเหล็ก<Click >
       การให้เด็กออทิสติกอยู่โรงเรียนประจำ : โดย กมลรัตน์  ประชุมพลอย <Click >
       กิจกรรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สำหรับเด็กออทิสติก : โดย กมลรัตน์  ประชุมพลอย <Click >

        ประสาทหูเทียม : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
        มารู้จักภาษามือกันดีกว่า : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >

       การสอนแบบสองภาษา สำหรับเด็กหูหนวก : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
        การดูแลและจัดท่าในเด็กสมองพิการ : โดย ภัทรพร  อุตมะ <Click >
       การเคลื่อนไหวข้อต่อ (Passive Movement) : โดย ภัทรพร  อุตมะ <Click >

        กระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        มองของเล่นให้เป็นสื่อคือ...อะไร? : โดย มนัสนันท์  ปัถวี<Click >
       ระบบเดซี่ คืออะไร : โดย มนิสากานต์  ฉํ่าชื่น <Click >
        IT พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : โดย วิมลพรรณ  ศรีบานเย็น <Click >
        กิจกรรมส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ในเด็กพิเศษ : โดย สุภาวดี  วิสุวรรณ <Click >
        รูปแบบการจัดการเรียนร่วม : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        ความสำคัญของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล : โดย มานพ  พูลสำราญ <Click >
 
         

@ Copyright 2007 All right by Special Education Center1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
(แผนที่ศูนย์ฯ)
55/23 ซอยไร่ขิง 16(บ้านไร่-หมอศรี)
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 0-2429-7159-60
โทรสาร 0-2429-7158

e-mail:center1@csloxinfo.com
Web site นี้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ 800x600 pixel
ใช้ Browser ของ Internet Explorer และ Text ขนาด Medium